Trepartssamarbeidet for fag- og yrkesopplæringen består av representanter for partene i arbeidslivet; arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og utdanningsmyndighetene.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Det skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen.

De faglige rådene er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet – ett faglig råd for hvert av de 10 utdanningsprogrammene for fag- og yrkesopplæringen. De faglige rådene gir råd til statlige utdanningsmyndigheter om spørsmål som gjelder fagene innenfor de respektive utdanningsprogrammene. De er også viktige bidragsytere for utvikling av kunnskapsgrunnlaget om fag- og yrkesopplæringen.