LÆREPLANER OG STRUKTUR I FAG- OG YRKESUTDANNINGEN

Læreplaner for fag- og yrkesopplæringen (gjeldende fra 2020 og 2021)

Foreslå endringer i yrkesfagene (portal på udir.no lansert i 2021)

Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet (Utdanningsdirektoratets anbefalinger til Kunnskapsdepartementet 2016)

STATISTIKK

Analysebrett for statistikk

Statistikkbank

FORSKNING, ANALYSER OG EVALUERINGER

Markedsanalyse om digitalt utstyr, digitale læremidler og læringsressurser i fag- og yrkesopplæringen (Oslo Economics 2022)

Vg3 fagopplæring i skole – av akseptabel kvalitet? Evaluering av tiltak rettet mot videregående opplæring i Utdanningsløftet 2020 (Nifu 2022)

Evaluering av utstyrstilskudd for yrkesfag (Oslo Economics, Samfunns- og Næringslivsforskning AS 2022)

Finn forskningsrapporter om fag- og yrkesopplæring (på udir.no)

Evaluering av Fagfornyelsen yrkesfag del 1 (NIFU, Fafo og OsloMet 2022)

Utradisjonelle utdanningsvalg blant elever og lærlinger (NTNU Samfunnsforskning 2022)

Bedre dimensjonering av utdanningstilbudet (SØA 2022)

Relevans i fag- og yrkesopplæringen. Utvikling og analyse av en fagarbeiderundersøkelse og
en arbeidsgiverundersøkelse
(Fafo og Nifu 2020)

NYTTIGE LENKER FRA EU OG OECD

Education at a Glance 2022 (OECD 2022)

Ferdigheter for i dag og fremtiden (Brosjyre fra EU)

STRATEGIER OG PLANER

Samfunnskontrakten for flere læreplasser (2021)

Strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021-24 (Kunnskapsdepartementet)

Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021 (Kunnskapsdepartementet. Forlenget til 2022)

STORTINGSMELDINGER OG NOU

NOU 2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

NOU 2019:25 Med rett til å mestre – struktur og innhold i videregående opplæring (Lied-utvalget)

Stortingsmelding 21 (2020-21) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden

WEBINARER OG SEMINARER